Provenience a knižní celky
v knihovně Národního muzea

Knižní fond Knihovny Národního muzea představuje z hlediska majitelské provenience velmi významný zdroj zahrnující jak historické knižní fondy (rukopisy a staré tisky), tak novodobé knižní celky (osobní knihovny význačných představitelů české literatury, cenné knižní odkazy známých sběratelů) a osobní a rodové knihovny šlechtické. Knihovna Národního muzea má ve zpracovávání a podchycování majitelské provenience dlouholetou tradici, na kterou lze navázat (zejm. odborná bádání B. Lifky a jeho vynikající a údaji nabitá souhrnná monografie Exlibris a supralibros v českých korunních zemích v leteramellich 1000 až 1900 vydaná v 80. letech minulého století).

Knihovna Národního muzea uchovává ve svých sbírkách pozoruhodné provenienční celky, spadající chronologicky do období středověku, raného novověku i do doby téměř současné. Projekt PROVENIO je zaměřen na metodiku zpracování všech záznamů bez ohledu na jejich časové určení. Vedle šlechtických knihoven, které byly do Knihovny Národního muzea začleněny coby dar české šlechty především v době po založení muzea a posléze v době konfiskací v roce a po roce 1945 a v roce 1948, jsou to rovněž torza raně novověkých měšťanských knihoven. Knihovny klášterní a kostelní reprezentují knihovna kláštera roudnických kapucínů a knihovna kostela sv. Ignáce v Praze. Samostatný významný soubor tvoří tzv. knihovny osobností, které zahrnují knihovny významných vzdělanců, spisovatelů, umělců, ale i nakladatelů jako byli Gelasius Dobner, Jan Otto, Jakub Arbes, Julius Zeyer, Ema Destinnová, Marie Hübnerová, Karel Čapek, Karel Teige a mnohých dalších.

Databáze PROVENIO by měla napomoci k lepšímu poznání těchto pozoruhodných knižních sbírek a seznámit s jejich složením rovněž širší veřejnost.