PROVENIENČNÍ PRŮZKUM A PRACOVNÍ CESTY

 

Paříž

Spolupráce s francouzskými kolegy byla navázána již při řešení grantového projektu Provenio (2012–2015, metodika zpracování proveniencí, konference k osobnosti a dílu Hanuše Jelínka). Při přípravě současného projektu bylo naplánováno hlubší zmapování historie česko-francouzských vztahů prostřednictvím výzkumu bohemikálních fondů (archivních i knihovních) ve Francii. Po přípravných rešerších v online katalozích tamních knihoven navštívili pracovníci výše zmíněné pařížské instituce. Celkově bylo prostudováno de visu 139 knih (převážně tisků 19.–20. století), 8 kartonů archiválií, několik přírůstkových knih a lístkových katalogů. Průzkum odhalil značný potenciál studovaných fondů, který ale nebyl plně vyčerpán (CES – fond L. Léger, E. Denis, A. Mazon aj.). Do budoucna by bylo vhodné v tomto výzkumu pokračovat (CES – archiválie související s osobními knižními fondy, BLJD – archiválie a knihy členů meziválečné avantgardy podléhající autorským právům, BULAC – knihy české poválečné emigrace). Nově navázané kontakty s francouzskými kolegy naznačily další možnosti studia ve francouzských knihovnách v Paříži (Bibliothèque A. Thiers), i mimo ni.


 

Vratislav

Ve vratislavské Univerzitní knihovně byly zkoumány jednak knihy vytipované v minulosti, jednak identifikované nově při průzkumu kartotéky proveniencí. Dokumentovány – písemně i fotograficky – byly knihy z knihoven vévodů z Münsterbergu, příbuzných českého krále Jiřího z Poděbrad, Václava Theodora Budovce z Budova, astronoma Tychona Brahe, Karla Platejze z Platenštejna, Matyáše Borbonia z Borbenheimu, Eliáše Štyřkolského z Volovic, několik knih z majetku Jana Jesenia, Karla staršího ze Žerotína a z řady dalších knižních sbírek s vazbou na české prostředí.

 


 

 

Žitava a Drážďany

S žitavskou Christian Weise Bibliothek se na základní úrovni seznámili řešitelé již při práci na předchozím projektu NAKI „PROVENIO“, teprve v rámci nového projektu přistoupili k systematické provenienční analýze fondu. Hlavní pozornost byla v letošním roce věnována knihám z odkazu kněze Pavla Cruppia (též Krupského), v pořadí druhého duchovního správce české exulantské komunity v Žitavě. Podle pozůstalostního inventáře odkázal Cruppius žitavské městské knihovně 516 knih. Během týdenního studijního pobytu jich bylo ve fondu dnešní Christian Weise Bibliothek identifikováno 87. Část Cruppiovy knihovny je v důsledku transferu žitavských bohemik do Čech v Národní knihovně ČR a podle sdělení správce historických fondů Christian Weise Bibliothek také s největší pravděpodobností v drážďanské Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, kam byla v 70. letech minulého století odvezena část žitavského historického knižního fondu. Proto je ještě na tento rok plánován základní provenienční průzkum relevantních titulů této knihovny (12.–16. 11. 2018).


 

  

Knihovna Národního muzea a knihovna Jaroslava Rosendorfského

V knihovně Národního muzea byly zpracovány jednak fondy Marie-Calmy-Veselé, knižní sbírka bratří Mrštíků, Viktora Krause a rozptýlená sbírka knih Eduarda Basse. Databáze vlastníků knih PROVENIO byla dále rozšířena o záznamy vlastníků z oddělení knižní kultury doplněné o relevantní bibliografické záznamy knih s provenienčními značkami a poznámkami (např. A. G. Müller, F. K. Rosůlek, I. B. Mašek, S. Pardubský aj.).

Na konci roku 2017 získala Knihovna Národního muzea soubor 171 knih z pozůstalosti po doc. PhDr. Jaroslavu Rosendorfském (1907-2002), vysokoškolském učiteli působícím na katedře romanistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, překladateli, jazykovědci a literárním historiku. Jedná se o kolekci knih z jeho osobní knihovny, které jsou cenné z hlediska dochovaných provenienčních vlastnických zápisů (zejm. rukopisné dedikace jemu adresovaných). Knihy byly předány do oddělení rukopisů a starých tisků, osignovány na samostatnou signaturu a jsou postupně zpřístupňovány v on-line databázi PROVENIO formou autoritních záznamů vlastníků i exemplářových záznamů knih. Řadu bývalých vlastníků knižních exemplářů a zároveň dedikátorů představují významní italští, španělští, francouzští i čeští spisovatelé 20. století (např. D. Buzzati, M. Venturi, G. Bonaviri, P. Chiara, M. Delibes, S. Juan Arbó, J. Fougère, A. Cronia, V. Renč, F. Kovárna, O. Novák aj.)