PRACOVNÍ SETKÁNÍ, SEMINÁŘE, KONFERENCE

2014

 

Knihy v proměnách času 

(Český Krumlov 23.-26. 10. 2014) Pořádající instituce: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

krumlov-kasparova-m

Ve dnech 23.-26. října 2014 proběhla za účasti badatelů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Polska, Itálie a Francie v Českém Krumlově V. mezinárodní interdisciplinární konference „Knihy v proměnách času“, kterou pořádala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a které se aktivně zúčastnili i pracovníci Knihovny Národního muzea (J. Kašparová, P. Mašek, R. Šípek, M. Vaculínová). R. Šípek a J. Kašparová informovali mj. též o projektu a databázi PROVENIO. Projekt vzbudil zájem nejen domácích, ale především zahraničních badatelů.

Program konference

 

 

 

 

2013

 

Humanistischer Wissenstransfer zwischen der Schweitz und Ostmitteleuropa in der frühen Neuzeit
(Curych 14.-18. 4. 2013) Pořádající instituce: Universität Zürich a Zentralbibliothek Zürich

curych m   Konference byla pokračováním řady setkání českých, slovenských, maďarských, rumunských a švýcarských vědců, zabývajících se výzkumem knižní provenience a dějinami knižní kultury.

   Příspěvky Die Sammlung der Geleniana in der Bibliothek des Nationalmuseums Prag (Vaculínová) a Bücher des Schweizer Pfarrers Jacob Ryter in der Prager Nostitzbibliothek und in der Universitätsbibliothek Basel (Šípek) vycházely úzce ze zpracování provenienčních záznamů v projektu PROVENIO a představovaly jeho hmatatelné výsledky. Vedle osudů konkrétních knižních celků informovaly obě prezentace také o metodologické práci týkající se zpracování knižní provenience a o postupu, který v tomto směru Knihovna Národního muzea učinila.

   Oba příspěvky budou publikovány ve sborníku z této konference počátkem příštího roku.

 

37. seminář knihovníků AMG ČR
(Ústí nad Labem 3.-5. 9. 2013.) Pořádající organizace: Asociace muzeí a galerií ČR (Knihovnická komise)

   Provenienční záznamy v moderních fondech, Knihovny osobností a jejich zpracování představily na setkání knihovníků muzeí a galerií Jana Konečná a Pavla Kubošová v prezentaci PROVENIO: Knihovny osobností ve sbírkách Knihovny Národního muzea, a doplnily tak obraz provenienční struktury fondů Knihovny Národního muzea. 


25th Annual Meeting of Academia Europaea - Early Modern Print Culture in Central Europe 
(Vratislav 15.-18. 9. 2013) Pořádající instituce: Academia Europaea a Uniwersytet Wrocławski

wroclaw m   Na pozvání pořádajících institucí vystoupil Richard Šípek jako keynote speaker humanitní sekce s prezentací PROVENIO: The Provenance Research Project in the National Museum Library. Zajímavým momentem pro všechny zúčastněné byla možnost sledovat virtuální rekonstrukci raně novověkých šlechtických a měšťanských knihoven z vratislavského regionu, kde konference probíhala, které byly více než 400 let rozptýleny v několika evropských knihovnách a nyní virtuálně znovu sjednoceny v databázi PROVENIO.

   Sborník z tohoto setkání je ve fázi příprav.    

 

Databases in early modern research - Tracing people, books and letters
(Praha 20. 9. 2013) Pořádající organizace: Filosofický ústav AV ČR

   Na krátkém jednodenním  pracovním setkání jsme konzultovali se zástupci Oxfordské univerzity Mirandou Lewis a Jamesem Brownem a pracovníky Filosofického ústavu AV ČR možnosti propojení databáze PROVENIO s bází raně novověké humanistické a barokní korespondence v rovině syntézy prozopografických informací v rámci projektu Cultures of Knowledge. Také na tomto setkání prezentoval Richard Šípek výsledky projektu PROVENIO.

 


CERL Annual Seminar 2013 - Stop Thief! Preventing and Investigating Theft  from Collections in the Digital Age
(Varšava 29. 10. 2013) Pořádající instituce: Consortium of European Research Libraries a Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

warszawa m   Na výroční seminář konsorcia CERL jsme byli pozváni na základě loňského jednání o budoucnosti projektu PROVENIO a metodice katalogizace proveniencí s tajemnicí CERL Cristinou Dondi v Oxfordu, abychom zde představili záměr projektu a jeho dosavadní výsledky. Letošní seminář byl věnován problematice krádeží v historických knihovních fondech. V prezentaci PROVENIO: Book Provenance Database – Provenance Record as an Identification Mark byl akcentován identifikační aspekt provenienčního záznamu při odhalování zcizených historických knih a map s ohledem na vlastní zkušenosti Knihovny Národního muzea s kriminalitou tohoto typu a možností databáze PROVENIO při vyhledávání a především průkazné identifikaci zcizených knih.

   Databáze PROVENIO a její online prezentace vyvolaly živý zájem zúčastněných. Krátce po návratu z konference jsme na přímou výzvu zástupců CERL poslali první testovací dávku autoritních záznamů do CERL Thesaurus, do nějž v blízké budoucnosti začneme přispívat. 

 

Bibliotheca antiqua
(Olomouc 30.-31. 10. 2013) Pořádající organizace: Vědecká knihovna v Olomouci

olom marta m   Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR uspořádaly ve dnech 30.-31. října 2013 v Olomouci v prostorách Arcidiecézního muzea 22. ročník konference na téma historických knižních Bibliotheca Antiqua. Část konference byla tematicky vymezena – příspěvky se vztahovaly k problematice knižní vazby (typologie, výzdoba, restaurování apod.) a knižních proveniencí.

   Z konference vzešel sborník: Bibliotheca Antiqua. Sborník z 22. Konference 30.-31. října 2013. Ed. Rostislav Krušinský, Tereza Vintrová. Olomouc: Vědecká knihovna; Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2013.

olom jarka m   Za Knihovnu Národního muzea vystoupily na konferenci s příspěvkem dr. Marta Vaculínová PhD. (Knihy se supralibros rodu Zástřizlů ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci) a dr. Jaroslava Kašparová (Po stopách knižní sbírky Františka Eusebia hraběte z Pöttingu a Persingu (1626–1678). „PROVENIO” a možnosti rekonstrukce rozptýlených knihoven).

 

 

 

 

Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje
(Zlín 7. 11. 2013) Pořádající organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

buchlov m   Na semináři přednesl Petr Mašek příspěvek Marty Vaculínové Výzkum vlastnických proveniencí v hradní knihovně na Buchlově. Marta Vaculínová podnikla v uplynulém roce zevrubný provenienční průzkum této zámecké knihovny s cílem nalézt relikty knihovny humanistického vzdělance Theodora Bezy, která se měla stát součástí buchlovského fondu poté, co ji koupil český šlechtic Jiří Zikmund ze Zástřizl. 

 

 

 

 

 

2012

 

Metodiku katalogizace provenienčních záznamů jsme připravovali ve spolupráci se zahraničními institucemi. Základní koncept a především podobu řízeného hesláře, zajišťujícího terminologické zázemí při popisu proveniencí, jsme konzultovali v Oxfordu se zástupkyněmi Konsorcia evropských vědeckých knihoven dr. Christinou Dondi a dr. Sarah Wheale, které nás mile přijaly a s nimiž jsme domluvili základní obrysy budoucí spolupráce v rámci projektu PROVENIO.

Ideovou koncepci projektu, strukturu katalogizačního záznamu a rovněž webovou prezentaci výstupů projektu jsme předložili dr. Monique Hulvey z Bibliothèque municipale v Lyonu, tedy knihovny, která stála na samém počátku moderního výzkumu a systematického zpracování provenienčních značek v Evropě. Dr. Hulvey nás inspirovala především překvapivými možnostmi a metodami popularizace výsledků provenienčního průzkumu. Rovněž z Lyonu jsme odjížděli s příslibem budoucí spolupráce, a to i na připravovaném tématickém sborníku prací k problematice vlastnických značek v knihách.

    

 

 

V berlínské Staatsbibliothek jsme s paní Michaelou Scheibe, která má na starosti zdejší metodiku zpracování provenienčních záznamů, podrobněji diskutovali nad problematikou katalogizační struktury MARC 21 při zápisu vlastníků a struktury bibliografického záznamu v souvislosti se zpracováním příslušných vlastnických přípisů, poznámek a značek. Nutno dodat, že toto setkání posunulo naši práci o notný kus cesty kupředu.

 

 

Dr. Kašparová navštívila Mazarinovu knihovnu (Bibliothèque Mazarine) za účelem konzultace zpracovávání provenienčních značek ve fondu knihovny (jednání s odb. kurátorkou starých tisků dr. Isabelle de Conihout, odbornicí na popis knižních vazeb). Navštívila rovněž Bibliothèque de l´Institut de France a byla přítomna dvou prezentací speciálních databází, které knihovna buduje: databáze pečetí a databáze knižních proveniencí. Zejména prezentace knižních proveniencí byla velmi užitečná, protože metodika, podle níž je báze budována, je velmi podobná principům, kterými se řídí i výzkum proveniencí v rámci PROVENIO (knihovna využívá značně zkušeností báze „Provenances“ Bibliothèque municipale de Lyon dr. Monique de Hulvey). S dr. Béatrice Delestre, kurátorkou starých tisků, navázalo oddělení rukopisů a starých tisků spolupráci.

IMG 2154-1 

Národní institut a knihovna byly vytvořeny v roce 1795. Shromáždila různé celky (knihy z královských akademií zrušených Konventem, knihy z literárních depozitářů ve Versailles a Paříže, různé konfiskáty, vše s různými vlastnickými proveniencemi). V roce 1797 přibyla knihovna města Paříže (la Comune de Paris s ca 24 000 děl a 2 000 rukopisů). Knihovna obsahuje asi 60 000 knih, z nichž je 40 000 starých tisků před r. 1810 a 188 prvotisků, 6 500 starých novin. Obsahuje také rukopisný fond (ca 8 500 rukopisů generálního fondu). Chronologicky se ve většině případů se jedná o fond 18. a 19. století a uzavřené knižní celky osobních knihoven vědců a intelektuálů. V knihovně jsou uloženy také muzejní exponáty - 1 293 médailí a uměleckých předmětů 2500 listů rytin.

 

 

Z návštěvy Biblioteky Uniwersytetu Warszawskiego (Gabinet Starych Druków) zaměřené na na výměnu zkušeností v oblasti zpracovávání vlastnických knižních proveniencí starých tisků – zejm. při určování českých a naopak polských proveniencí v knihách.

IMG 1492-1

Spolupráce se rýsuje také z hlediska budování speciálních bází proveniencí. Dr.Isabela Wienczek nás seznámila s výzkumným projektem zpracovávání knižních vlastnických proveniencí klášterních knihoven, jehož se Gabinet účastní a který je plánován na léta 2012-2015. Gabinet starych druków BUW je jedním z řešitelů tohoto projektu (zpracování vlastnických knižních proveniencí ca 10 000 knih pocházejících z klášterních knihoven v Polsku a návrhu funkční pilotní databáze). Databáze nese název „Hic liber meus“ a je do značné míry inspirována zkušeností z katalogizace knižních proveniencí Bibliothèque municipale v Lyonu, kde byla dr. Wienczek na studijním pobytu. Víc k projektu zde.